Tứ Thư

285.000

Bộ 4Quyển: Tứ Thư (1995) – Dịch giả: Đoàn Trung Còn

Tập 1: Đại Học (大學) và Trung Dung(中庸) – 97trang.
Tập 2: Luận Ngữ(論語) – 315trang.
Tập 3: Mạnh Tử (孟子) – Quyển Thượng – 213trang.
Tập 4: Mạnh Tử (孟子) – Quyển Hạ – 287trang.
Dịch giả: Đoàn Trung Còn.
NXB: NXB Thuận Hóa Huế 1995.
Kích thước: 16x24cm
Trọng lượng: 1500g.

0832109895