Bát Trận Tân Phương

165.000

BÁT TRẬN TÂN PHƯƠNG, gồm có tám trận ” Bổ, Hoà, Công, Tán, Hàn, Nhiệt, Cố, Nhân”. Trong mỗi trận đều có lời bàn riêng và Bát Trận tổng cộng có 186 Bài Thuốc, chữa 186 loại chứng bệnh.

0388941920